Zasady dzielenia nieruchomości

Dodano 17.4.2020

Geodezyjny podział nieruchomości (podział działki) polega na fizycznym wyodrębnieniu z pierwotnej działki ewidencyjnej dwóch lub większej ilości działek, które zawierają się w granicach działki sprzed podziału. W wyniku podziału powstaje nowa konfiguracja działek o nowym układzie linii granicznych i powierzchniach. W trakcie wykonywania podziału powstaje dokumentacja przekazywana, w formie operatu technicznego, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Plan miejscowy a projekt wstępny

Ze względu na przeznaczenie terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego możliwe są dwa tryby postępowania: podział na terenach budowlanych i podział na terenach rolnych i leśnych.

Podział nieruchomości (podział działki) na terenach budowlanych zatwierdzany decyzją wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wyróżniamy następujące przypadki podziałów, dla których wydawana jest decyzja zatwierdzająca podział:

 • Podział nieruchomości (podział działki) wykonywany na obszarach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 • Podział nieruchomości (podział działki) na cele budowlane lub dla terenów, dla których została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
 • Podział nieruchomości (podział działki) na terenach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planów wykorzystywanych w tych celach, powodujących wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha (działki przeznaczone na dołączenie do sąsiedniej nieruchomości lub dokonanie regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami).
 • Podział nieruchomości (podział działki) niezależne od ustaleń miejscowego planu albo od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonany w celu:
  • zniesienia współwłasności nieruchomości, na której znajdują się minimum dwa budynki, wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę. Podział taki ma jednak polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli (wskazanych we wniosku) budynków wraz z działkami niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;
  • wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wybudowany na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;
  • wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;
  • realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub z odrębnych ustaw;
  • realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;
  • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej;
  • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
  • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego;
  • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
  • wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;
  • wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.
 • W przypadkach, gdy o podziale rozstrzyga sąd, nie wydaje się decyzji zatwierdzającej podział.

Zgodność projektowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub – w przypadku braku takiego planu – z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy, opiniuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Warunkiem koniecznym do wydania decyzji zatwierdzającej podział, poza zgodnością z miejscowym planem lub warunkami zabudowy, jest też dostęp projektowanych działek do drogi publicznej. Dostępem do drogi publicznej jest również wydzielona droga wewnętrzna wraz z ustanowionymi na tej drodze odpowiednimi służebnościami dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.

Podział nieruchomości (podział działki) na terenach rolnych i leśnych:

wykonywany dla nieruchomości położonych na terenach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele rolne i leśne, a w przypadku braku tych planów wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Do przeprowadzenia podziału rolnego nie jest wymagana decyzja administracyjna. Podstawą takiego podziału jest dokumentacja wykonana przez geodetę uprawnionego.

Nieruchomościami wykorzystywanymi na cele rolne i leśne są nieruchomości wykazane w  ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

W wyniku podziału nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, mogą powstać działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,3000 ha.

W innym przypadku niezbędna będzie decyzja administracyjna wydawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Niezbędny jest też dostęp projektowanych działek do drogi publicznej. Dostępem do drogi publicznej jest również wydzielona droga wewnętrzna wraz z ustanowionymi na tej drodze odpowiednimi służebnościami dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.

W praktyce postępowanie podziałowe na terenach rolnych przebiega szybciej niż podział w trybie administracyjnym, ponieważ pomijany jest etap postanowienia. Nie jest również wydawana decyzja zatwierdzająca podział działki. Po otrzymaniu dokumentacji z PODGiK geodeta przekazuje ją bezpośrednio klientowi.

Telefon

+48 511 692 055  

Email

geo_pryzmat@wp.pl

Adres

 

wyszków geodezja, podział nieruchomości, geodeta radzymin, geodeta marki, geodeta wołomin,  geodeta ząbki, powiat wołomin, mapa do celów projektowych, geodeta tłuszcz, geodeta wyszków, inwentaryzacja budynku, dobry geodeta, tyczenie budunku, tyczenie granic,tani geodeta, pryzmat geodezja, mapa do celów projektowych wyszków, geodezja radzymin, geodezja marki, podział nieruchomości, tyczenie działki, mapa do projektu, gedeta z wyszkowa, podział działki